Takvimi Sot  

   
   

Duaja kur marim rugë të gjatë

All-llahumme inna nes`eluke fi seferina hadha el birr-re vet takva, ve minel`ameli ma terda. All-llahume hevvin alejna seferena hadha, vatvi anna bu`deh.
All-llahumme entes sahibu fis seferi vel halifetu fil ehli. Alla-llahumme inni eudhu bike min vu`athais seferi ve ke`abetil mandhari ve su`il munkalibi fil mali vel ehli..  

 

" O Zot, të lutemi të na dhurosh në këtë udhëtim mirësinë dhe devotshmërinë dhe nga veprat tona atë që je i kënaqur Ti. O Zot, na e lehtëso këtë udhëtim dhe na e bëj të rehatshëm rrugën e tij. O All-llahu im, Ti je shoqëruesi më i mirë në udhëtim dhe zëvendësi më i mirë në familje. O Zot, na ruaj nga udhëtimet vështira, nga shikimet qëllimkëqija dhe nga keqësimi i gjendjes në pasuri dhe familje"

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara