Takvimi Sot  

   
   

3. Duatë gjatë hyrjes dhe daljes nga xhamia 

a) kur hymë në xhami

All-llahumme sal-li ve sel-lim ala Muhammed.... " O Alll-lah, bekoje dhe sjelli paqë Muhammedit"

pastaj:

 

All-llahummeftah li ebvabe rahmetik.   " O All-llahu im, mi hap dyert e mëshirës Tënde"

b) kur dalim nga xhamia

All-llahumme inni es`eluke min fadlik.  " O All-llahu im, unë kërkoj mirësinë Tënde"

 

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara