Takvimi Sot  

   
   

Shumë dijetarë kan dhënë mendime të ndryshme lidhur me kuptimin e fjalës "Fe" si psh:

* Fe- religjion quhet një grup besimesh dhe adhurimesh të shenjta që beson një bashkësi e caktuar e njerëzve, që t`i mbulojnë nevojat e tyre.

* Fe është detyrë ndaj Zotit që e thëret të mençurin që ta pranojë atë që gjendet te i dërguari.

* Fe është lidhje në mes njeriut dhe Zotit. ( Ciceroni)

* Fe është ndjenjë dhe njohje e detyrave të cilat themelohen në urdhërin e Zotit.(Kanti)

* Fe është ajo që është projektuar me shpallje nga ana e Allahut xh.sh.( Dijetarë Islam)

* Fe është besimi që personi i nënshtrohet dhe i beson atij, ai besim qoftë shpallje qiellore apo jo.

* Feja është ligj i vënduar nga ana e Allahut xh.sh. që ka për qëllim ngritjen dhe përsosjen e njeriut në çdo aspekt, duke ia mësuar shkallën më të lartë të moralit, duke ia përcaktuarë menyrën e sjelljes ndaj kryjuesit , ndaj vetvetës dhe ndaj rethit ku jeton.

 

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara