Takvimi Sot  

   
   

Mësim besimi Islam

Në xhaminë tonë të Rorschach`ut zhvillohet mësim besimi Islam një herë në javë, dhe atë ditën e dielë. Gjatë kohës së dimrit prej orës 10 ndërsa gjatë kohës së verës prej orës 11.

Mësimi realizohet me fëmijët e moshave të ndryshme dhe është i ndarë në tri shkallë:

Shkalla e parë: njohuritë fillestare mbi Islamin dhe disa dua që duhen për faljen e namazit. 
Në fillim mësohet Shehadeti apo dëshmia Islame:

"Esh-hedu en la ilahe il-lall--lah, ve esh-hedu en-ne Muhammeden abduhu ve  resuluh"
"Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër pos All-llahut xh.sh. dhe se Muhammedi a.s. është rob dhe i dërguar i Tij"

Duaja e parë që mësohet është:

"Eudhu bil-lahi minesh-shejtanir-raxhim Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Rab-bi jes-sir, ve latuas-sir, rab-bi tem-mim bil-hajr, ve bil-lahi tevfik, Amin"
"Kërkoj mbrojtje prej All-llahut nga shejtani i mallkuar, në emër të All-llahut mëshiruesit mëshirbërësit
O Zot lehtëso e mos vështirëso,o Zot cdo gjë kompletoje me të mirë,dhe në All-llahun mbështetemi, Amin"

 

Pastaj mësohen suret që nevojiten gjatë faljes së namazit:

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Subhane kell-llahumme ve bi hamdike ve tebare kesmuke ve teala xhed-duke ve la ilahe gajruk.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
El-hamdu lil-lai rab-bil alemin.Er-rahmanir-rahim.Maliki jevmid-din.Ij-jake na'budu ve ij-jake nestein. Ihdinas-siratal mustekim. Siratal-ledhine en'amte alejhim. Gajril magdubi alejhim veled-dal-lin. Amin

 

Bismil-lahir-rtahmanir-rahim
Elem tere kejfe feale rab-buke bi as-habil fil. elem jexh'al kejdehum fi tadlilin ve ersele alejhim tajren ebabil. termihim bi hixharetin min sixh-xhilin. fe xhealehum keasfin me'kul.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Li ilafi kurejshin. Iilafihim rihletesh-shitai ves-sajf. felja'budu trab-be hadhel bejt. el-ledhi et'amehum min xhuin ve amenehum min havf.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Ereejtel-ledhi jukedh-dhibu bid-din. Fedhalikel-ledhi jedu'ul jetim. ve la jehud-du ala taamil miskin. Fevejlun lil musal-lin.El-ledhine hum an salatihim sahun. El-ledhine hum juraune ve jemneunel maun.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
In-na a'tajna kel kevther. Fe sal-li lirab-bike  venhar. In-ne shanieke huvel ebter

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Kul ja ej-juhel kafirun.La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidune ma a'bud. Ve la ene abidun ma abedtum. Ve la entum abidune ma a'bud. Lekum dinukum ve lijedin.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Idha xhae nasrull-llahi vel fet'h. Ve reejten-nase jed-hulune fi dinil-lahi efvaxha. Fe seb-bih bihamdi rab-bike vestagfirhu. In-nehu kane tev-vaba.

 

Bismil-lahir-rahamnir-rahim
Te-bet jeda ebi lehebin ve teb-be. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb^. Sejasla naren dha tele hebin. vemre-etuhu ham-maletel hatab fi xhidiha hablun min mesed.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Kul huvall-llahu ehad. All-llahus samed lem jelid ve lem ju led ve lem jekun lehu kufuven ehad.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Kul eudhu birab-bil felek. Min sher-ri ma halek.Ve min sher-ri gasikin idha vekab. Ve min sher-rin-nefathati fil ukad. Ve min sher-ri hasidin idha hased.

 

Bismil-lahir-rahmanir-rahim
Kul eudhu birab-bin-nas. Melikin-nas. Ilahin-nas.Min sher-ril vesvasil han-nas. El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas.Minel xhin-neti ven-nas.

   
Copyright © 2013 IKRE-LEXO-LESEN
të gjitha të drejtat e rezervuara